voor deelname aan het wetenschappelijke onderzoek:

De Nederlandse Levensloopstudie 2022Wat is het NELLS?

De Nederlandse Levensloopstudie (NELLS) is een langlopend Nederlands onderzoek naar de leefsituatie en meningen van Nederlanders. Het onderzoeksproject wordt geleid door Jochem Tolsma en de coördinatie van de derde ronde wordt gedaan door Thijmen Jeroense.

In 2011 en 2014 zijn de eerste en tweede ronde van het NELLS georganiseerd. 8 jaar na de laatste ronde willen we graag weten hoe de leefsituatie en de meningen van Nederlanders zijn veranderd.

In de eerst en tweede ronde vroegen we mensen naar belangrijk onderwerpen, zoals:

We willen graag weten hoe het op deze onderwerpen nu gaat met mensen in Nederland, aangezien er sinds de vorige meting in 2014 er veel is veranderd. Economisch en politiek zijn er grote veranderingen geweest, zoals de corona crisis. Echter, waarschijnlijk zijn er ook op minder grote onderwerpen veranderingen geweest die van invloed kunnen zijn op de leefsituatie en meningen van groepen Nederlanders.

In de derde ronde pogen we dan ook antwoord te krijgen op vragen als: Hoeveel is er veranderd voor mensen in Nederland? Met welke groepen gaat het beter en met welke niet? Zijn sociale netwerken van mensen veranderd? Hoe zijn meningen veranderd over politieke en sociale onderwerpen? Uw medewerking aan de derde ronde is van belang om op deze vragen een antwoord te krijgen! We hopen uiteraard dat u mee wilt doen.


Waarom is juist uw medewerking van belang?

Een onderzoek heeft alleen waarde als alle bevolkingsgroepen van Nederland mee doen: jong of oud, arm of rijk, met of zonder partner, geboren in Nederland of in een ander land, enzovoort. Om dit bereiken hebben we willekeurig adressen en personen gekozen, die zoveel mogelijk over het land zijn verspreid. Zo kunnen we informatie inwinnen bij alle groepen uit de maatschappij en in alle delen van het land.

Het is belangrijk om te weten hoe de levens van mensen in Nederland zijn veranderd sinds 2014 en of mensen anders zijn gaan denken over maatschappelijk thema’s. Door de resultaten van de twee eerdere rondes te vergelijken met de derde ronde kunnen we een beeld schetsen van belangrijke veranderingen in de Nederlandse samenleving. Door nu deel te nemen aan dit onderzoek kunt u een bijdrage leveren aan sociaal onderzoek en beleid in Nederland. Wij willen u dan ook vriendelijke verzoeken om mee te werken. Dat kost u natuurlijk tijd, maar daar staat tegenover dat u uw stem kunt laten horen. Uw mening telt!

We houden je graag op de hoogte van ons onderzoek. Via deze website (www.nells.nl) houden we u op de hoogte van het onderzoek en de onderzoeken die hiermee gepbluciceerd worden.

Dit onderzoek is onafhankelijk getoetst door de Ethiek Commissie Sociale Wetenschappen (ECSW) van de Radboud Universiteit, en er is formeel geen bezwaar tegen dit onderzoek.

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?

De samenwerkende universiteiten (Radboud Universiteit, Tilburg, en Universiteit van Amsterdam) benaderen de willekeurig gekozen personen om een vragenlijst in te vullen.

Het onderzoek betreft dan ook het invullen van een online vragenlijst, die klaar staat in een beveiligde online omgeving. Deze kunt u invullen door middel van het unieke wachtwoord dat u heeft gekregen in de uitnodigingsbrief. We vragen ook om uw toestemming om deze gegevens op te slaan en of we u in de toekomst mogen benaderen voor eventueel vervolgonderzoek binnen het kader van NELLS.

Wilt u meer informatie over het onderzoek of heeft u vragen, neem dan contact op met ons. U kunt een mail met uw vraag sturen naar


Welke gegevens verzamelen wij?

Gebruik van gegevens

Mocht u willen mee doen aan het onderzoek dan deelt u uw gegevens met ons. Tijdens het onderzoek verzamelen we verschillende soorten gegevens van verschillende aard (1) Uw persoonsgegevens die we gebruiken om u te benaderen voor dit onderzoek en eventueel vervolgonderzoek. (2) Uw antwoorden op de persoonlijke vragenlijst (waaronder bijzondere persoonsgegevens.)

Persoonsgegevens. Voor de uitvoering van het onderzoek is het nodig dat we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren. Dit gaat om de volgende gegevens: naam, adres, geslacht, en burgerlijke staat. Deze hebben we nodig om verschillende data aan elkaar te koppelen, bijvoorbeeld door gegevens over uw wijk te kunnen koppelen aan de antwoorden uit de survey. Daarnaast willen we u ook kunnen benaderen voor eventueel vervolgonderzoek.

Bijzondere persoonsgegevens. Voor het huidige onderzoek is het ook nodig om bijzondere persoonsgegevens te verzamelen om de wetenschappelijke vraagstelling te beantwoorden en over de resultaten te kunnen publiceren. Deze bijzondere persoonsgegevens zijn onder andere uw migratie-achtergrond, godsdienst, politieke opvattingen, uw gezondheid, en lidmaatschap van vereniging.

Bij aanvang van de enquête wordt gevraag om toestemming te geven voor het verzamelen, gebruiken en bewaren van bovengenoemde (bijzondere) persoonsgegevens Indien u hier niet mee instemt, kunt u niet deelnemen aan het onderzoek. Mocht uw in toekomst zich bedenken en uw instemming willen intrekken dan kan dat ook, zonder opgaaf van enige reden. Let op, u kunt dan nog enkel gegevens laten verwijderen die geen effect hebben op het lopende onderzoek. Zie de paragraaf ‘Bewaartermijn van gegevens’ voor meer informatie.

Vertrouwelijkheid van uw gegevens en gegevensverwerking

De informatie die u verstrekt ten behoeve van het onderzoek wordt zorgvuldig behandeld en is alleen toegankelijk voor bevoegde medewerkers. (Bijzondere) persoonsgegevens die de onderzoeker tijdens het onderzoek over u verzamelt, blijven vertrouwelijk. Om uw privacy te waarborgen slaat de onderzoeker uw persoonsgegevens gepseudonimiseerd op. Dat betekent dat uw naam en andere gegevens die u direct kunnen identificeren apart van de onderzoeksgegevens worden bewaard. Alleen middels een proefpersoonnummer is te achterhalen welke onderzoeksdata bij welke persoon hoort. De link tussen gegevens die u direct kunnen identificeren en de overige onderzoeksdata wordt opgeslagen in een sleutelbestand. Dit sleutelbestand wordt versleuteld opgeslagen en met een wachtwoord beveiligd. Alleen bevoegde leden van het onderzoeksteam hebben toegang tot deze informatie. Andere partijen die bij het onderzoek betrokken zijn ontvangen geen gegevens die tot u te herleiden zijn. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek worden alleen uw geanonimiseerde onderzoeksgegevens vermeld.

Bewaartermijn van gegevens

Door het geven van uw toestemming worden gedurende 2 jaar na afronding van het onderzoek uw persoonsgegevens bewaard. Uw geanonimiseerde onderzoeksgegevens worden via DANS EASY beschikbaar gesteld voor wetenschappelijk onderzoek. Deze zullen dan ook langdurig beschikbaar worden gesteld.

De koppeling tussen uw persoonsgegevens en uw geanonimiseerde onderzoeksgegevens wordt tot maximaal 2 jaar na afronding van het onderzoek bewaard. Dit betekent dat u tot maximaal 2 jaar na afronding van het onderzoek kunt verzoeken om uw persoonsgegevens te laten verwijderen (door een mail te sturen naar ). Na deze termijn worden deze gegevens door ons verwijderd.

De geanonimiseerde onderzoeksgegevens worden voor een periode van minimaal 10 jaar bewaard op DANS en op het beveiligde netwerk van de universiteit.. Ook hebt u het recht om na deelname aan het onderzoek te verzoeken uw geanonimiseerde onderzoeksgegevens te laten verwijderen. Aan het verwijderen van geanonimiseerde onderzoekgegevens zit echter een kortere termijn verbonden. Na het publiceren van het databestand kunnen wij niet meer uw geanonimiseerde onderzoeksgegevens verwijderen. Dan is het enkel nog mogelijk om uw persoonsgegevens te verwijderen. Uw kunt tot en met 31-10-2022 dit aangeven door een mail te sturen naar met dit verzoek, wij vragen ter identificatie uw naam en adres. Na het verwijderen van deze data, wordt de correspondentie hierover ook door ons verwijderd.

Delen van uw gegevens

Vanwege het belang van controle, hergebruik en/of replicatie van onderzoeksresultaten worden onderzoeksgegevens (inclusief eventuele anonieme persoonsgegevens) in toenemende mate gedeeld met of openbaar gemaakt voor andere onderzoekers. Voorafgaand aan deze vorm van delen worden uw gegevens geanonimiseerd. Dit betekent dat u niet (meer) te identificeren bent op basis van deze gegevens. Alleen deze geanonimiseerde gegevens worden met anderen gedeeld. Deze uiteindelijke anonieme onderzoeksgegevens zullen gepubliceerd worden op DANS EASY.

Toekomstig onderzoek

Na deelname aan het onderzoek zouden wij u graag willen benaderen voor toekomstig onderzoek. We zouden namelijk graag opnieuw willen benaderen voor sociaal wetenschappelijk onderzoek om veranderingen in leefsituatie en politieke opvattingen te kunnen meten. U kunt bij het invullen van de enquête aangeven of u hiermee akkoord bent. Indien u hiermee instemt worden uw contactgegevens zoals naam, adres, mailadres (indien u die wilt delen) bewaard voor maximaal 2 jaar. Ook voor dit toekomstige onderzoek geldt dat deelname altijd vrijwillig is en dat voor uw deelname aan een nieuw onderzoek altijd opnieuw om uw toestemming gevraagd wordt. U kunt op elk gewenst moment deze persoonsgegevens laten verwijderen en/of de toestemming om benaderd te kunnen worden voor toekomstig onderzoek intrekken door te mailen naar . Na deze termijn van 2 jaar worden de persoonsgegevens verwijderd.

Inzagerecht van toezichthoudende autoriteiten ter controle van het onderzoek

Sommige personen en instanties moeten inzage kunnen hebben in uw persoons- en onderzoeksgegevens. Dit is nodig om te kunnen controleren of het onderzoek goed en betrouwbaar is uitgevoerd. Deze personen en instanties die ter controle toegang tot uw gegevens kunnen verkrijgen zijn onder andere: Thijmen Jeroense (coordinator NELLS), Jochem Tolsma (projectleider NELLS) en Prof. Dr. Rob Eisinga (datasteward Radboud Social and Cultural Research) of de Radboud Universiteit (bijvoorbeeld een decaan, directeur of datamanager) en (inter)nationale toezichthoudende autoriteiten (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens en het Landelijke Orgaan Wetenschappelijke Integriteit). Zij zullen uw gegevens geheimhouden. U wordt gevraagd voor deze inzage toestemming te geven. Indien u dat niet wilt, kunt u niet deelnemen aan het onderzoek.

Meer informatie over uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens

De Radboud Universiteit is verantwoordelijk voor de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bij de verwerking van uw persoonsgegevens. De onderzoeker ziet erop toe dat uw privacy en de daaraan verbonden voorwaarden gewaarborgd blijven en houdt zich bij het uitvoeren van dit onderzoek aan de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit en aan universitair beleid voor opslag en beheer van persoons- en onderzoeksgegevens. U heeft altijd het recht om uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Uw persoonsgegevens worden dan verwijderd. De Privacyverklaring van de Radboud Universiteit kunt u nalezen op: https://www.ru.nl/vaste-onderdelen/privacyverklaring-radboud-universiteit/. Bij vragen over uw privacy kunt u contact opnemen met de Decentrale Privacy Manager van de faculteit Sociale Wetenschappen (). Voor algemene vragen kan contact opgenomen worden met het bureau van de Functionaris Gegevensbescherming van de Radboud Universiteit via . Meer informatie over uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u vinden op http://www.ru.nl/privacy/bescherming-persoonsgegevens/rechten-betrokkenen/ en op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving).

Vrijwillige deelname

Uw deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Als u besluit om niet deel te nemen aan dit onderzoek heeft dit geen nadelige gevolgen voor u. Ook tijdens het onderzoek heeft u altijd het recht om uw toestemming in te trekken en uw deelname te beëindigen. Dit heeft voor u geen nadelige gevolgen.


Contactinformatie

Bij vragen, opmerkingen of zorgen over deze studie, kunt u contact opnemen met Thijmen Jeroense, de coördinator van het NELLS ().


Afsluiting

Met vriendelijke groet,


Thijmen Jeroense

Prof. dr. Jochem Tolsma